Informace o zpracování osobních údajů

Vážený zákazníku/dodavateli,

V tomto dokumentu si Vás dovolujeme informovat o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a zda se tak děje na základě Vašeho souhlasu nebo jiného právního důvodu. Dále zde naleznete podrobné informace o tom, komu můžeme osobní údaje předávat a jaké máte ohledně našeho zpracovávání Vašich osobních údajů práva.

1. Naše identifikační a kontaktní údaje (Komu poskytujete osobní údaje?)

Pavlína Florová, DiS. – Zahrada Flora, IČ: 695 87 086

Maxima Gorkého 49, 794 01

tel. : +420 604 943 009

Email pro námitky proti zpracování osobních údajů (včetně odvolání souhlasu se zasíláním marketingových sdělení):

info@zahradaflora.cz

Email pro dotazy a uplatňování ostatních práv subjektů údajů:

info@zahradaflora.cz

Pavlína Florová DiS., provozuje na adrese Úvalno 350, 793 zahradnické centrum a poskytuje vybrané zahradnické služby svým zákazníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) a dále provozuje na adrese Opavská 1132/14, 794 01 Krnov, prodejnu květin, kde také poskytuje vybrané zahradnické služby svým zákazníkům (fyzickým osobám i podnikatelům).

Pavlína Florová, DiS. vystupuje při své činnosti vůči Vám jako správce osobních údajů, tzn. že rozhoduje o tom, jaké osobní údaje shromáždí, k jakým účelům a jakými prostředky a je odpovědný za jejich řádné zpracování.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci jednání o uzavření smlouvy o dodávce zboží (zahradnického sortimentu) a poskytnutí našich služeb, při vyplnění registračního formuláře do našeho věrnostního klubu nebo prostřednictvím našich webových stránek či v rámci naší písemné nebo elektronické komunikace. Dále zpracováváme osobní údaje našich dodavatelů, které nám poskytnou sami dodavatelé v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo které se vztahují k plnění předmětů uzavřených smluv.

Jedná se zejména o Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa bydliště (nebo místa dodání zboží či služby či jiná kontaktní adresa), obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo podnikající fyzické osoby, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Dále zpracováváme osobní údaje získané při Vaší návštěvě našich internetových stránek (www.zahradaflora.cz) a tam dostupných aplikací a formulářů. Jedná se o soubory cookies a údaje zadané v jiných formulářích dostupných na našich webových stránkách.

Rovněž zpracováváme údaje o využívání našich služeb a uskutečněných nákupech, např. záznamy o provedených nákupech, reklamovaném zboží a Vašich požadavcích, záznamy naší emailové, písemné a telefonní komunikace, obrazové záznamy z našich zákaznických akcí apod.

Dále zpracováváme údaje nutné ke zpracování a ověření správnosti fakturace dodavatelů, které mohou obsahovat některé osobní údaje, např. jména konkrétních pracovníků provádějících dodávku zboží nebo služeb, čísla bankovních účtů fyzických osob, údaje o pohybu osob apod.

Poskytování osobních údajů je z Vaší strany plně dobrovolné, nicméně v případě jejich neposkytnutí, nebudeme moci v některých případech poskytnout Vám naše služby v plném rozsahu a činit Vám nabídky zboží a služeb dle Vašich potřeb nebo vy nebudete moci čerpat výhody našeho Věrnostního klubu a účastnit se některých nabízených slev.

3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Identifikace zákazníka/dodavatele, příprava návrhů objednávek a smluv;

Bez Vaší řádné identifikace bychom v některých případech (např. přímého prodeje zboží na fakturu) nebyli schopni poskytnout Vám na služby, dodat zboží nebo poskytnout kvalitní klientský servis. V těchto případech proto potřebujeme vědět, kdo jste. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje. To se samozřejmě netýká běžného maloobchodního prodeje v zahradnickém centru, kde zákazníci běžně nakupují anonymně.

právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • provedení opatření před uzavřením smlouvy
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti

Obsluha zákazníků;

Naše postupy a systém komunikace se zákazníky se snažíme nastavit tak, abychom vždy rychle a efektivně vycházeli vstříc všem Vašim požadavkům. Pokud nás kontaktujete telefonicky nebo emailem zpracováváme záznamy této komunikace, abychom Vám byli schopni poskytnout požadovanou odpověď nebo řešení Vašeho problému a dále zlepšovali poskytovaný zákaznický servis. Rovněž v rámci řešení reklamací a stížností evidujeme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání našich služeb a uskutečněných nákupech, abychom Vaše oprávněné nároky uspokojili, co nejdříve a dostáli rovněž svým zákonným povinnostem.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle ZKPT a zákona o pojistných zprostředkovatelích);
 • provedení opatření před uzavřením smlouvy;

Vývoj a zlepšování našich služeb a nabídky produktů, výzkum trhu;

Naše služby a nabízené produkty neustále porovnáváme s aktuálním vývojem na trhu tak, abychom nabízeli produkty v souladu nejnovějšími trendy na trhu a za nejlepších dosažitelných podmínek. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání našich služeb a uskutečněných nákupech a údaje získané při návštěvě našich internetových stránek.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;

Marketing;

Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání našich služeb a uskutečněných nákupech zpracováváme pro účely marketingu: (i) bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu a rovněž za podmínek dle zákona o ochraně osobních údajů a zákona o některých službách informační společnosti pro účely nabídky našeho zboží a našich služeb a přehledu našich zákaznických slev a akcí, (ii) na základě Vašeho souhlasu pro účely nabídek zboží a služeb prostřednictvím Vaše e-mailu, nabídek slev, služeb a zboží třetích stran a dále pro pokročilé marketingové aktivity, např. některé analýzy, spojování s jinými údaji shromážděnými pro odlišné účely a sledování informací o Vás dostupných na sociálních sítích, použití obrazových (zvukově-obrazových) záznamů se zákaznických akcí, apod.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;
 • souhlas subjektu údajů;

Určení, výkon a obhajoba našich právních nároků, vymáhání pohledávek;

Vaše osobní údaje můžeme použití v rámci soudního nebo správního řízení, jehož budeme účastníkem a které se bude týkat právního vztahu k Vám, a to ať už na výzvu příslušného státního orgánu nebo z vlastní iniciativy při ochraně a vymáhání našich právních nároků a pohledávek.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

 • zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;

4. Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech při dodržování stanovených bezpečnostních a procedurálních opatření. Všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji jsou řádně proškoleni.

Osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá právní důvod jejich zpracování, tj. po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu a uplynutí příslušné promlčecí doby (zpravidla čtyřleté) vztahující se k právům vyplývajícím z tohoto právního vztahu či souvisejícím s tímto právním vztahem. Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu (včetně údajů získaných v rámci registrace do Věrnostního klubu) zpracováváme do doby, než svůj souhlas s jejich zpracováním odvoláte nebo vznesete námitku proti jejich zpracování dle čl. 6. níže.

Za účelem zlepšení vyhodnocení fungování našich webových stránek (www.zahradaflora.cz) a nastavení některých našich marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači. Cookies umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky webových stránek a personalizovat tak jejich obsah, umožňuji také provádění statistických analýz v souvislosti s návštěvou webových stránek.

Při své činnosti zpracováváme k výše uvedeným účelům Vaše osobní údaje, které jste v těchto aplikacích (webových stránkách) zadali.

5. Komu osobní údaje předáváme?

Se zpracováním osobních údajů nám pomáhají odborní zpracovatelé, se kterými máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří poskytují záruku zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byly splněny zákonné požadavky na zpracování osobních údajů a byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 1. Externí tiskárny, které zpracovávají osobní údaje pro účely reklamního tisku a rozesílání korespondence a naší vnitřní administrativy;
 2. Marketingové agentury v rámci přípravy nabídky našeho zboží a služeb;
 3. Poskytovatelé IT služeb a tvůrci softwarových produktů, které používáme při své činnosti zejména při provádění údržby a změn v našich informačních a prodejních systémech;
 4. Právní a daňoví poradci, při poskytování svých služeb (zejména vedení účetnictví a obhajobě a určení našich právních nároků

6. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají jsou či nejsou námi zpracovávány a máte právo získat přístup k těmto údajům. V této souvislosti máte právo požádat o poskytnutí informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás a době uložení osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají nebo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud: (i) již nejsou potřebné pro shora uvedené účely, pro které byly námi shromážděny a zpracovávány, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde jsou Vaše údaje zpracovávány na základě takového souhlasu a neexistuje jiný právní důvod k jejich zpracování, (iii) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů a bude shledáno, že žádné takové oprávněné zájmy již neexistují, (iv) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu; v takovém případě nebudou osobní údaje pro tento účel dále zpracovávány, (v) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (vi) stanoví tak závazný právní předpis, (vii) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom po omezenou dobu přestali Vaše osobní údaje používat, a to v případě že: (i) se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, jsou nepřesné, (ii) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepožadujete jejich výmaz, toliko omezení jejich zpracování, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely, ale potřebujete je vy pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, (iv) vznesl jste námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu, že již neexistují na naší straně oprávněné zájmy pro jejich zpracování.

V případech dle předchozí věty přestaneme provádět jakékoliv úkony s Vašimi osobními údaji, a to do doby, než budou nepřesné osobní údaje opraveny nebo vyjasněna jejich nepřesnost nebo do doby výsledku posouzení Vaší námitky proti jejich zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu a pro účely marketingu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje po obdržení námitky zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost můžete zaslat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

7. Na koho se obracet?

Námitku proti zpracování dle čl. 6. můžete vznést elektronicky, e-mailem na adresu: info@zahradaflora.cz

Ostatní práva či jiné dotazy můžete uplatnit elektronicky, e-mailem na adresu: info@zahradaflora.cz

V Krnově
Dne 23. května 2018

Pavlína Florová, DiS.

Rychlý kontakt

Najdete nás na Facebooku

Zahrada Flora

Úvalno 350

Tel. 554_ 625 166

Květiny Flora Kaufland Krnov

Opavská 14, Krnov

Tel. 554_ 777 555

Projekce zeleně

Florová Pavlína, DiS.

Tel. 604_ 943 009

Zahradní závlahy
Robotické sekačky

Flora Pavel

Tel. 604_ 486 509
Přijímáme objednávky na ovocné stromky
Přijmeme pracovníka